O Misji

Chrześcijańska Misja Społeczna działa na podstawie USTAWY z dnia 20 lutego 1997r. o
stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz. U. z
dnia 26 kwietnia 1997 r.) oraz USTAWY z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie art. 3.ust.3 ( Dz. U. 03.96 873 z dnia 29 maja 2003r.) i Prawa
Wewnętrznego Kościoła Zielonoświątkowego. Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej
Polskiej prawem prowadzi działalność pożytku publicznego.

 

Wizja i cele

Chrześcijańska Misja Społeczna zajmuje się działalnością charytatywną.

Mottem Chrześcijańskiej Misji Społecznej jest: „ nieść Nadzieję, gdzie nie ma nadziei”.

Wizją Misji jest reintegracja społeczna i zawodowa rodzin wykluczonych społecznie i
umożliwienie im powrotu do godnego życia w społeczeństwie oraz przerwanie kręgu
dziedziczenia biedy przez kolejne pokolenia.

Celem Misji jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym- zarówno pomocy rzeczowej,
finansowej jak też duchowej opartej na wartościach chrześcijańskich. Pomoc skierowana jest
do wszystkich , którzy żyją bez nadziei na lepsze jutro , niezależnie od ich przynależności
kościelnej i którzy zechcą przystąpić do jednego z programów prowadzonych przez
Misję.
Celem Misji jest również rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki chrześcijańskiej i
kształtowanie postaw tolerancji religijnej wobec wszystkich wyznań i przekonań.

 

Nasze doświadczenie

Andrzej Kowalczyk - dyrektor Misji

Anna Kowalczyk - z-ca dyrektora

Anna i Andrzej przez wiele lat pracowali społecznie jako wolontariusze wśród rodzin i osób
biednych, zagubionych, pozbawionych nadziei na lepsze jutro.
Oboje mają wykształcenie teologiczne.
Od 2013 r. objęli prowadzenie Chrześcijańskiej Misji Społecznej.